Ogólna klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych (AD)Administratorem Państwa danych osobowych jest Aszyk Piotr z siedzibą ul. Wojska Polskiego 14, 83-050 Kolbudy z którym można kontaktować się  poprzez adres e-mail: iod@3ap.net lub listownie na adres siedziby
Inspektor Ochrony Danych (IOD)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail iod@3ap.net lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 6 ust. 1 lit c RODO) lub w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorcówPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom właściwym do rozpatrzenia danej sprawy oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciegoPaństwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywanePaństwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowychPrzysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,sprostowania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu,usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenciePrzysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w profilowane w celu dopasowania jak najlepszej oferty. Ponadto przetwarzamy Państwa  dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Państwa ofert odpowiadających Państwa kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); do przekazania do innych podmiotów z Grupy w celu wsparcia i usprawnienia procesu rekrutacji (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
DodatkowePodanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych nie będą mogły być realizowane usługi i zadania, które wymagają podania danych osobowych.