Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.     Administratorem danych osobowych jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, al.  Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk, tel. 58 520 68 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego – Elżbietą Nikiel, za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami

c)     wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym 

d)    w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

e)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

5.     Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.     Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego przysługują następujące uprawnienia: 

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16. RODO);

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

e)    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

12.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13.  Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 kwiecień 2022 21:48 Super User